KEISAN s.r.o.

Rybárska 2582/1B
915 01 Nové Mesto nas Váhom
Slovenská Republika
 
Telefón: +421 32 774 39 11
  +421 903 574 074
  +421 905 565 446
e-mail: keisan@keisan.sk

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)
 
Spoločnosť KEISAN, s.r.o. pristupuje k ochrane osobných údajov s náležitou zodpovednosťou a v súlade s platnou legislatívou. Prijali sme viaceré technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou, rešpektujúc práva dotknutých osôb a zásady spracúvania osobných údajov.
 
Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „nariadenie GDPR“), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 
V zmysle čl. 13 a 14 nariadenia GDPR a § 19 a 20 zákona o ochrane osobných údajov Vás informujeme o podmienkach spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov vyplývajúcich z platnej legislatívy.
 
Prevádzkovateľ
Obchodné meno:           KEISAN, s.r.o.
Sídlo:                                    Rybárska 2582/1B 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:                                      34117407
Zapísaný:                            Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 537/R
Kontaktné údaje:            tel +421 32 774 39 11
e-mail: keisan@keisan.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 
Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov
 1. Objednávka služieb a uzatvorenie nájomnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený nájomnou zmluvou, prípadne zmluvou o službách, a to najmä: meno a priezvisko nájomcu, fakturačná adresa, kontaktné údaje (tel., e‑mail), údaje o predmete nájmu alebo služby.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (nájomca), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
 
Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov je konkrétna zmluva uzavretá medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.
 
 1. Účtovné a daňové účely
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.
 
Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.
 
 1. Kontaktný formulár
Na účely zlepšovania služieb Prevádzkovateľ poskytuje informácie vyžiadané dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom sídle Prevádzkovateľa. Touto formou je spracúvané meno a kontaktné údaje (e‑mail, telefón) žiadateľa o informácie.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zlepšovanie služieb a efektívna komunikácia so žiadateľmi informácií a zákazníkmi Prevádzkovateľa.
 
Príjemci osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.
Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:
 • Dominant Consult, s.r.o., Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava, IČO: 31400892 - vedenie personálnej a mzdovej agendy, vedenie účtovníctva.
 • FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 28/1390, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36325155 – služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.
 
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:
 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, resp. doručenia požiadavky na ukončenie spracúvania osobných údajov od dotknutej osoby,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi.
 
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 
 •  Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 
 • Právo na výmaz - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné a naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 
 • Právo odvolať súhlas - máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese keisan@keisan.sk alebo písomne, oznámením o odvolaní súhlasu na adrese sídla Prevádzkovateľa.
 
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
 
Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: keisan@keisan.sk, alebo
 • písomne na adresu: KEISAN, s.r.o., Rybárska 2582/1B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

KONTAKT